Portal Informacyjny

Informacje na każdy temat !

Czym jest smart city?

Inteligentne miasto to każdy obszar miejski, który wykorzystuje dane, czujniki i sieci cyfrowe do poprawy swojej wydajności. Inteligentne miasta wykorzystują technologię, aby pomóc obywatelom, przedsiębiorstwom i rządom podejmować bardziej świadome decyzje i efektywniej zarządzać zasobami. Są również w stanie lepiej przygotować się na katastrofy środowiskowe, takie jak klęska żywiołowa lub cyberatak.

Termin “inteligentne miasto” może wydawać się tylko kolejnym hasłem, ale jest to ważna koncepcja dla przyszłości życia w mieście. W miarę jak liczba ludności na świecie rośnie i coraz więcej osób przenosi się z terenów wiejskich do miast, rosną obawy, jak zarządzać tym wzrostem w sposób zrównoważony.

W 2010 roku McKinsey Global Institute oszacował, że do 2025 roku na świecie będzie 66 megamiast – obszarów miejskich zamieszkałych przez ponad 10 milionów osób. Do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 74 megamiast. Jednocześnie Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w 2014 roku 54 procent światowej populacji mieszkało na obszarach miejskich, a do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 66 procent. Innymi słowy, przechodzimy ze świata wiejskiego, gdzie większość ludzi mieszkała na farmach lub w małych miastach, do świata coraz bardziej zurbanizowanego.

Więcej na temat technologii znajdziesz na stronie https://supertechnology.pl/